Skal man blande seg?

Synes du barnebarna dine får være for lenge oppe om kveldene? Bruker de for mye tid foran skjermer? Har de et uheldig kosthold? Er de mye alene hjemme? Lider de overlast?


Det er rimelig at det ikke alltid er samsvar mellom besteforeldre og foreldre i synet på oppdragelse og omsorg. Det utvikles hele tiden ny kunnskap, som fører til endret forståelse av barn, og som igjen påvirker hvordan man vil utøve sitt foreldreskap.

Jeg tror alle besteforeldre av og til opplever et eller annet de ville gjort annerledes enn foreldrene. Skal man da korrigere? La det ligge? Vente å se? Opptre som modell, slik at foreldrene kan oppdage en alternativ måte å gi omsorg/oppdra på?

For noen besteforeldre kan det være vanskelig å endre rollen fra selv å oppdra et barn, til å godta at dette barnet nå er voksen og har sin måte å fylle foreldrerollen på. Alle må lete seg fram til dette, og alle foreldre vil gjøre «feil». De har ansvaret for barnet sitt, og dersom besteforeldre skal passe det, må de ta imot og følge de anvisninger som foreldrene gir. Veiledningen går nå motsatt vei.

Jeg må innrømme at jeg selv av og til kjenner på en trang til å belære og kommentere min datter eller svigersønn – selv om jeg alt i alt synes de gir sønnen sin den beste omsorg. Heldigvis klarer jeg – tror jeg – å holde tilbake. Samtidig har jeg stor respekt for deres foreldreferdigheter, og i flere situasjoner har jeg tenkt at de scorer høyere enn meg.

I svangerskapet kan man spørre de blivende foreldrene om hvordan de vil man skal opptre dersom man reagerer på noe. De kan da svare at dette skal de klare selv, og de har andre kanaler å hente informasjon og råd fra. Eller de sier at vi skal ikke blande oss, de skal komme til oss hvis det er noe. Et tredje svar kan være at vi som besteforeldre gjerne kan gi dem tilbakemeldinger, de vil gjerne benytte seg av vår kunnskap og erfaring.


Hensynsfulle måter å komme med sine syn på, er at man inviterer seg inn med sine tanker, for eksempel slik:

- Jeg vet at dere har tatt imot og fulgt mange ulike råd om babyens kolikk. Vil dere høre hva jeg tenker?

- Jeg har merket at Petter ofte har vondt i hodet. Kan vi snakke om dette?

- Det at Lise er engstelig av seg, det har jeg noen tanker om, vil dere høre?

Slike samtaler må foregå uten at barna er tilstede.

Om man ser at foreldrene strever med noe som angår barna sine, kan man gå ut ifra at de har reflektert mye rundt dette og har prøvd ut ulike tiltak. Å starte innblandingen med å gi råd kan derfor oppleves meningsløst for dem – da er det bedre å starte med en kartlegging; - Fortell hva dere tenker omkring dette og hva dere har prøvd ut –. Dette vil ganske sikkert gi et bedre utgangspunkt for å utforske det vanskelige sammen.


Besteforeldre kan i handling vise hvordan de forholder seg til barnet, for eksempel hvordan de snakker til det, hvilke ord de velger, og hvordan mimikk og kroppsspråk understreker deres budskap. Dette kan for eksempel være i situasjoner hvor barnet skal lære å mestre en ferdighet, eller at barnet viser uønsket atferd. Foreldre kan lære mye ved å observere andre i samhandling med sitt eget barn.


Det er forskjell på å gi støtte i foreldrerollen og å gi korrektiv. Når man gir støtte, bekrefter man det positive man observerer. Dette gir foreldrene styrke og selvtillit, noe som kommer godt med videre. Dersom man gir korrektiv, påpeker man noe uheldig. Om dette skjer ofte blir det lett til at man hakker, gir kritikk og kanskje småkjefter.

Dersom besteforeldrene kommuniserer sine syn slik, kan de bevege seg ut i et minefelt. Foreldrene kan føle seg angrepet og stemplet som dårlige. Reaksjonen være at de trekker seg unna, slik at kontakten mellom generasjonene blir sjeldnere.

Det er ei avveining om man skal blande seg eller ikke. Du kan observere barnet – viser det tegn til at det påvirkes negativt av den omsorgen eller oppdragelsen de får? Kan det være at din bekymring er grunnløs? Dersom du mener svaret er ja – barnet påvirkes negativt – vil jeg anbefale den hensynsfulle måten, som å invitere seg inn til en samtale.

I noen tilfeller MÅ man blande seg. Dette gjelder dersom du mener at barnebarnet ditt er utsatt for omsorgssvikt, fysiske eller seksuelle overgrep. Dette vil bli tema i neste spalte/blogginnlegg.

786 visninger